بیمه مهندسی و انواع بیمه تخصصی

نماینده برتر بیمه ایران، ایزدی کد 5841

آتش سوزي،انفجار،صاعقه - تركيدگي لوله آب - خسارات ناشي از سنگيني برف - زلزله و آتشفشان - سرقت - سيل و طغيان آب درياها و رودخانه ها - ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف - طوفان وگردباد و تندباد - غرامت فوت، نقص عضو دائم و هزينه معالجه - مسووليت مالي ناشي از آتش سوزي ، انفجار در قبال همسايگان - نوسانات برق - هزينه اجاره و اسكان موقت - هزينه معيشت سرپرست خانواده .

بيمه نامه آتش سوزي طرح حامي خانه و خانواده
تعهدات بيمه گر :
ساختمان و تاسيسات و اثاثيه 
اثاثيه و محتويات تحت پوشش سرقت
مسئوليت مالي در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتش سوزي،انفجار و تركيدگي  لوله آب در محل مورد بيمه
حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش سوزي، انفجار،صاعقه، سيل، زلزله و سرقت جمعا
حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش  سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت جمعا 

حداكثر هزينه اجاره و اسكان بيمه گزار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر، در صورتي كه محل مورد بيمه به علت وقوع آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل قابل سكونت نباشد  دستگاه ها و لوازم برقي منزل مسكوني در قبال خطر نوسانات برق 
تامين معيشت سرپرست خانواده پس از وقوع خطر هاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل براي مدت حداكثر سه ماه به صورت روز شمار تا بازگشت به شرايط  عادي
خسارت هاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمه گزار يا اعضاي  خانواده وي مستقر در پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطر هاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل